Lokala regler

LOKALA REGLER PÅ ROSSÖNS GOLFKLUBB 2015

 

  1. GENERELLA LOKALA REGLER

 

1.1 Stenar i bunker

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

 

1.2 Markeringar

Följande markeringar gäller på banan.

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: spel förbjudet Bil. 1 Del B-2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område. Spel förbjudet Bil. 1 Del B-2b
Orange hindrande föremål 24

 

  1. LOKALA REGLER

 

2.1 Avståndsmarkeringar

Gul-svarta stolpar – 150 m till greenens mitt, är flyttbara hindrande föremål

Regel 24-1 gäller.

Avseende plattor som visar avstånd till greenens mitt gäller följande.

Vit – 200 meter. Gul – 150 meter. Röd – 100 meter

Lättnad för dessa får tas i enlighet med regel 24-2.

 

2.2 Skador i bunker

Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1.

 

2.3 Jordfasta stenar och berg i dagen. Ingen lättnad för stansen.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1.

 

2.4 Vägar

Alla belagda vägar, vägsidor och stigar betraktas som hindrande föremål. Regel 24-2.

 

2.5 Myrstackar.

Myrstackar på spelfältet ärmark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren skall ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

2.6 Spel är ej tillåtet på hål 2 vid flygplans start och landning.

 

2.7 Ej markerade diken betraktas som sido- resp. vattenhinder. Regel 26-1 och 26-2 gäller.

 

2.8 Boll som hamnar på barkmylla får lägesförbättras inom ett scorekorts längd. Bollens läge skall markeras och bollen skall placeras. Bollen får rengöras.

 

2.9 Förutsatt att spelarna håller sin plats på banan, har deltagare i tävling rätt till en paus i högst fem minuterför att inta förfriskningar i klubbhuset mellan hål 9 och 10. (Se långsamt spel nedan)

 

Plikt för brott mot regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 

 

 

2.10 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) 
Vid tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

 

  1. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

3.1 Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella och lokala reglerna

Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, betraktas som mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 25-1.

 

Plikt för brott mot regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 

  1. GENERELLA TÄVLINGSREGLER  

4.1 Långsamt spel
Enligt Regel 6-7: Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:
Ligger över det officiella tidsschemat och, när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än
startintervallet efter framförvarande boll.
Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.
Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen.
PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN
Om en spelare överskrider tidsgränsen – ett slags plikt.
Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två slags plikt.
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – Diskvalifikation 

4.2 Persontransporthjälpmedel
Spelare skall gå hela tiden under ronden. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.
PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN
– Matchspel – efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen
i match justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond.
– Slagspel – två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

 

 

5.     LOKALA BESTÄMMELSER  

5.1 Mobiltelefon/personsökare
Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (personsökare el. dylikt) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:
a) Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
b) Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana p.g.a. regn, behov av domare m.m.
Spelare har inte rätt att ta råd eller hjälp via mobiltelefon! (Regel 8-1, 14-3)
Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av ngt slag, annat än i ovan beskrivna situation gäller följande:
Första överträdelsen: varning
Andra överträdelsen: anmälan till tävlingsledningen som behandlar överträdelsen som etikettsbrott. Mobiltelefon får användas i anslutning till klubbhuset, under förutsättning att det inte stör andra spelare på banan.

5.2 Säkerhet
Fastställ på första tee vem som har lägst hcp i bollen och därmed ansvarar för säkerhet, golfvett och speltempo.

5.3 Tobaksrökning och snusning
För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen. Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som vanligen är mycket stor. Snuspåsar och snusbussar skall läggas bland andra sopor. EJ på banan!

5.4 ”Tjuvspel” bestraffas med dubbel greenfee och rapporteras alltid till respektive spelares klubbstyrelse. Anmärkning: Ovanstående bestämmelser gäller både tävlings- och sällskapsspel.

6.      SGF:s POLICY  

6.1 Säker golf.
Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Se separat dokument ”Säkerhetsföreskrifter”.
Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel. 

6.2 Uteblivande från tävling.
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling blir avstängd från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling anmäls händelsen till vederbörandes hemmaklubb.
Anmälningsavgiften skall betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i nästa tävling.

6.3 Alkohol.
SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond. När spelare på banan eller i klubbhuset begår brott häremot skall spelaren avvisas från banan respektive klubbhus och från klubbstyrelsen erhålla en skriftlig varning. Vid upprepad överträdelse kan styrelsen utesluta spelaren ur klubben.
Sker incidenten under tävlingsspel skall spelaren diskvalificeras.  

6.4 Doping.
Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till två års avstängning från all idrottslig verksamhet. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

 

7.     LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

7.1   Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Bar överkropp är inte tillåten i närheten av klubbhuset. 7.2   Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk, medtagas.
7.3   Medlemskort och greenlagare skall kunna uppvisas på begäran.
7.4   Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant.
7.5   Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.
7.6   Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern och med skaftet i spelriktningen.
7.7   På högfrekvent tid har tre och fyrbollar företräde framför tvåbollar.
7.8   Banpersonal och björnar har alltid företräde. Se ”säkerhetsbestämmelser”!
7.9  Spikskor med stålspik eller liknande får ej användas. ”Softspikes” rekommenderas .
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.
———————————————————————————————————————————

Ovanstående Lokala Regler och Bestämmelser är granskade och godkända av Jämtland/Härjedalens Golfförbund 2015-03-16

 

Min golf
Samarbetspartners